TIẾT 19: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH

Ngày soạn: 23/10/2016                     Ngày dạy: 29/10/2016         Dạy lớp: 8A,8B                      TiÕt 19,20: BÀI 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH(t1)   MỤC TIÊU: Kiến thức – Biết khái niệm bài toán, thuật toán. – Biết các bước giải bài toán trên máy tính. – Xác định được Input,…

TIẾT 15: BÀI TẬP

Ngày soạn: 09/10/2016                      Ngày dạy: 14/10/2016         Dạy lớp: 8A                                                                              13/10/2016          Dạy lớp: 8B                                                TiÕt 15: bµi TẬP MỤC tiªu: Kiến thức – Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến, biết cấu trúc…

sử dụng biến trong chương trình

Ngày soạn: 25/09/2016                     Ngày dạy: 30/09/2016         Dạy lớp: 8A                                       29/09/2016         Dạy lớp: 8B   TiÕt 11,12: BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (t1)   MỤC TIÊU: Kiến thức Biết khái niệm biến, Hiểu cách khai báo, sử dụng biến, Biết vai trò của biến trong lập trình