KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN ĐỘI 3 TỐT

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH  LIÊN ĐỘI THCS  CẢNH HÓA ***                       Cảnh Hóa ,ngày 09  tháng  11 năm 2016     KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH “LIÊN ĐỘI 3 TỐT” NĂM HỌC 2016 – 2017   Căn cứ hướng dẫn số   /HD-HĐĐ ngày   tháng 10 năm 2015…

CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ CHÙA NGỌA CƯƠNG

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI: THCS CẢNH HÓA                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG EM XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN   MỤC ĐÍCH: – Nhằm nâng…

KẾ HOẠCH TRƯỜNG EM XANH SẠCH ĐẸP AN TOÀN

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI: THCS CẢNH HÓA                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG EM XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN   MỤC ĐÍCH: – Nhằm nâng…

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI: THCS CẢNH HÓA                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “ ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI”   I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Đọc, học và…

CÁC BÀI PHÁT THANH MĂNG NON TRONG TỪNG THÁNG

  BÀI PHÁT THANH MĂNG NON SỐ 1 THÁNG 9 TuÇn 1 : NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH § ©y lµ buæi ph¸t thanh cña ®éi tuyªn truyÒn m¨ng non. C¸c b¹n th©n mÕn! trong ch­¬ng tr×nh nµy ph¸t thanh h«m nay chóng…

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cảnh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2016         KEÁ HOAÏCH XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH…

BIỂU ĐIỂM CHẤM DÂN VŨ, VĂN NGHỆ

CHẤM ĐIỂM THI MÚA DÂN VŨ   Lớp Nội dung (2đ) Trang phục (3đ) Động tác đều, đẹp, khớp nhạc(3đ) Diễn xuất (2đ) Tổng điểm Xếp loại 9A 9B