Tiết 10 – Đề tài Lễ hội(t1)

Tiết 10 Vẽ trang trí ĐỀ TÀI LỄ HỘI (tiết 1) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa và nội dung của một số lễ hội ở nước ta. Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ và vẽ được…