Ban giám hiệu

Hiệu trưởng: – Họ tên: Trần Trọng Oanh – Sinh Ngày: 05/05/1961 – Quê quán: Quảng Liên-Quảng Trạch-Quảng Bình – Điện thoại: 0982557336 hoặc 0914702740 ******************************************** Phó hiệu trưởng: