ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TIẾT 51,52: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA

Ngày soạn: 05/03/2018          Ngày dạy: 10/03/2018             Dạy lớp: 7A,7B   TIẾT 51,52: HỌC ĐẠI  SỐ VỚI GEOGEBRA(t4) Mục tiêu Kiến thức: – Hướng dẫn HS biết cách sử dụng phần mềm. Kỹ năng: – Học sinh thực hành thành thạo. Thái độ: – Nghiêm túc, tích cực…

TIẾT 53,54: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ(T1)

 Ngày soạn: 09/03/2018             Ngày dạy: 12/03/2018         Dạy lớp: 7A,7B                                                         TIẾT 53,54: BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (t1)   Mục tiêu: Kiến thức: –  Minh họa số liệu bằng biểu đồ, giới thiệu một số dạng biểu đồ. Kỹ năng: – Hs…